Liberaal, pluralistisch en partijonafhankelijk sinds 1937

“De pioniers van onze toekomstige arbeidsmarkt”


Migratie, een fel besproken onderwerp sinds decennia, blijft nog steeds sterk polariseren. Vele extreemrechtse partijen binnen Europa zien migratie als een bedreiging. Er zijn enkele uitspraken die vanuit deze partijen worden gemaakt, zoals de befaamde uitspraak: “ze komen onze jobs afnemen”. Een zin waar ik een aantal keren zal op terugkomen in mijn opiniestuk.  In mijn stuk zal ik ook vooral ingaan op het structurele probleem op onze arbeidsmarkt. Dit zal ik met een brede kijk aan het licht brengen.

“ Ze komen onze jobs afnemen” is een veel voorkomende uitspraak. Maar klopt deze redenering wel, of betreft het niet eerder een irrationele gedragsvorming? Vaak zijn zulke uitspraken niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwingen maar eerder op een verkeerde perceptie die wordt gemaakt door mensen. Relatieve groepsdeprivatie is een mogelijk fenomeen dat zich voordoet in zulke gedragsvorming. Relatieve groepsdeprivatie is het gevoel binnen een groep dat men minder kansen krijgt dan de andere groep. In dit voorbeeld gebruik ik de migranten als de buitenstaande groep die men als gevaar begint te zien. Omdat men het gevoel heeft binnen de bestaande groep dat men ongelijke kansen heeft en benadeeld  wordt ten opzichte van de andere (buitenstaande) groep. De letterlijke definitie gaat als volgt: “Een situatie waarbij een groepering zich benadeeld voelt in vergelijking met andere groeperingen, zonder de mogelijkheid om een objectieve maatstaf te kunnen gebruiken.” Extremistische partijen die in hun discours alsmaar terugvallen op groepsdeprivatie doen er beter aan om tot werkelijke oplossingen te komen die gebaseerd zijn op objectieve maatstaven en meer rationeel gefundeerde argumenten.

In Het onderwijs kampen we al enkele jaren met lerarentekorten. Wat houdt ons nog tegen om een regeling te vinden om werkkrachten aan te trekken om deze tekorten aan te vullen ? Op deze manier zullen we in 2023 en 2024 ongeveer 4000 openstaande vacatures hebben in ons onderwijs. Tegen 2027 zal dit zelfs al oplopen tot 10.847 openstaande vacatures. Het dreigt tot een werkelijk rampscenario te komen waar men nog steeds geen zicht op oplossing voor gevonden heeft. Dit structureel probleem zal zo snel mogelijk weggewerkt moeten worden als we de kwaliteit van ons onderwijs willen behouden. Het heeft geen zin om voor de hand liggende oplossingen naar de lange baan te verschuiven. Het verbieden van bepaalde religieuze symbolen zoals een hoofddoek zorgt ervoor dat bepaalde jobs in het onderwijs niet ingevuld geraken. Want inmiddels worden kansen gemist. Immers, vroeg of laat zullen Belgen met een migratie-achtergrond in die proporties zijn toegenomen dat het debat irrelevant zal worden. De religie die een bepaald individu waarborgt zou nooit een reden mogen zijn om hen uit te sluiten om deel te nemen aan onze arbeidsmarkt. Het onderwijs is ook een belangrijk onderdeel van onze arbeidsmarkt en het is dan ook zeer verwonderlijk dat katholieke symbolen nog steeds gebruikt mogen worden binnen de schoolmuren terwijl leerkrachten omwille van een hoofddoek worden geweerd.

Migratie moet je ook zien als een opportuniteit Het gaat immers om menselijke mobiliteit. Daarom zou een verbeterde versie van de greencard (USA) voor Europa een mogelijke oplossing kunnen zijn om de vele openstaande vacatures op te vullen. Deze zijn nu enkel open voor excellente werknemers, hoogopgeleide mensen of migranten met werkervaring in Amerika. Dit zijn de drie voornaamste pijlers op dit moment waarvoor ze een Greencard ter beschikking stellen. Daarom zou ik graag juist nog een vierde pijler willen toevoegen aan de Europese versie.  Hiervoor zou men migratie toe moeten staan voor openstaande vacatures die maar niet opgevuld geraken. Natuurlijk met de vereiste diploma’s. Dit vraagt een flexibeler systeem die niet-EU diploma’s makkelijker aanvaardbaar maken. Het komt immers nog frequent voor dat mensen beneden hun potentieel en werkniveau ingezet worden omdat hun diploma hier niet herkend wordt.

Tegen 2050 zal 70% van de werkkrachten op aarde uit groeilanden komen. In een wereld met telkens groeiende vacatures is dit juist een opportuniteit voor Europa. Het is nu dat we moeten investeren in een toekomst waarin we een progressievere maatschappelijke revolutie zullen moeten handhaven om problemen als vergrijzing, openstaande vacatures, etc. op te lossen. Laten we ons land niet leiden door emoties en irrationele gedragshoudingen tegenover buitenstaande groepen. De “pioniers” zullen  we op geleidelijke wijze moeten inzetten om onze arbeidsmarkt terug op poten te zetten . De 80% werkgelegenheidsgraad is nog steeds een weinig ambitieuze doelstelling. Migratie was een vergeten deel in de arbeidsdeal. De integratie van de 4de pijler zou al een mogelijke stap zijn in de goede richting.

Lukas Huyssen
Penningmeester LVSV Brussel 2022-2023

Bibliografie:

Ensie. (2017, 21 april). Relatieve deprivatie. Geraadpleegd op 20 februari 2022, van

https://www.ensie.nl/psychologie-en-sociologie/relatieve-deprivatie

M. (2020, 11 december). Green Card: permanente verblijfsvergunning voor Amerika. VisumBuitenland.be. Geraadpleegd op 20 februari 2022, van https://visumbuitenland.be/amerika/nieuws/green-card-amerika

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 25 april). Lerarentekort en kansenongelijkheid. De Staat van het Onderwijs | Inspectie van het onderwijs. Geraadpleegd op 20 februari 2022, van https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/primair-onderwijs/lerarentekort-en-kansenongelijkheid

Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. (z.d.). www.vlaanderen.be. https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/visie_2050_een_langetermijnstrategie_voor_vlaanderen.pdf


Een reactie achterlaten