×

Home

Blauwzuur

Over ons

Liberale bibliotheek

Contact

LVSV BRUSSEL
Over LVSV

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond is een partij-onafhankelijke en consequent liberaal geïnspireerde politiek-filosofische studentenvereniging die reeds sinds 1930 actief is. In onze werking trachten wij studenten warm te maken voor het maatschappelijke debat, en kennis te laten maken met een filosofisch onderbouwd liberalisme. Eerder dan de praktijk en partij-politiek van alle dag, staan bij ons het maatschappelijke en ideologische debat centraal. Een pluralistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten is hierbij een leidraad.

Het Bestuur

Een vereniging kan niet staande worden gehouden zonder haar bestuur. Op deze regel is ook LVSV Brussel geen uitzondering! Een twintigtal geëngageerde en gemotiveerde jonge studenten zijn de draaiende motor achter dit liberale verbond.

Allemaal hebben wij hetzelfde doel voor ogen: het koesteren van de pluralistische en liberale waarden en deze verspreiden onder onze mede-studenten. Dit zetten we dan om in de praktijk door debatten, lezingen, enz. te organiseren waardoor we zowel onze als andere hun politieke bekwaamheden aanscherpen en verbeteren. Maar daarnaast zijn we ook een hechte groep vrienden die graag eens tijd maakt voor studentikoze activiteiten.

Op korte tijd leer je m.a.w. enerzijds ontzettend veel bij en anderzijds vrienden kennen voor het leven. Dus denk je nu bij jezelf: ‘Ik ben een liberaal in hart en nieren’; ‘Eindelijk een vereniging die mijn ideeën deelt’, ‘Discussiëren schrikt me niet af’, ‘Ik ben bereid veel bij te leren’, ‘Dat ziet er wel een toffe bende uit’ (zijn we ook),… kom dan gerust aankloppen, spreek ons aan of contacteer ons! Wij staan alvast te popelen om je met open armen te mogen ontvangen!

De Geschiedenis

Oprichting

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond werd opgericht in Gent, in 1930. Zeven jaar later werd er een zusterafdeling opgericht aan de Université Libre de Bruxelles. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog liet een bloeiperiode even op zich wachten. Politiek-ideologische activiteiten werden stopgezet tijdens de bezetting, en vele leden en oud-leden gingen in het verzet. Het zou tot 1947 duren voor LVSV Brussel opnieuw actief werd.

In de jaren ’50 waren politiek-ideologische studentenverenigingen niet bijzonder populair aan de ULB, al deed de beruchte schoolstrijd in die tijd heel wat stof opwaaien. Een beperkte opkomst op activiteiten verplichtte de toenmalige Raden van Bestuur, met o.m. Jean-Louis Rens als voorzitter, er echter toe voornamelijk interne werkvergaderingen te plannen. Een andere reden voor de beperkte interesse, naast een grotendeels politiek-apathisch studentenpubliek, was dat Nederlandstaligen slechts een kleine minderheid vormden aan de Brusselse universiteit. De Vlamingen verenigden zich solidair in het verbond Geen taal, geen vrijheid, dat later, aan de VUB, uitgroeide tot het Brussels StudentenGenootschap (BSG), de overkoepelende vereniging van alle studentenkringen. Een te sterke uitbouw van Nederlandstalige, politiek-ideologische kringen werd in die periode als een gevaar beschouwd voor de samenhang van de Vlaamse minderheid aan de universiteit.

In de jaren ‘60, toen de splitsing in een aparte Franstalige en Nederlandstalige universiteit in Brussel stilaan vorm kreeg, kon LVSV Brussel doorgroeien, en ging het het op regelmatige basis ideologische en studentikoze activiteiten organiseren. Het was een periode waarin de liberale studenten door hun ideologische tegenstanders ondubbelzinnig werden afgeschilderd als een bende rijkeluiskinderen. Hoewel de publieke sympathie (mede door de studentenopstanden van 1968, die er zaten aan te komen) vooral uitging naar verenigingen van collectivistisch-linkse signatuur, werd LVSV Brussel toch de grootste, Nederlandstalige, politiek-ideologische kring aan de universiteit. Deze generatie LVSV’ers droeg ook haar steentje bij tot de vernederlandsing en het autonomiestreven van de Vrije Universiteit Brussel.

In het woelige 1968 waren heel wat Brusselse LVSV’ers betrokken bij de opstanden, in mei en juni, waarna een bloeiperiode volgde onder voorzitter Freddy Neyts. De jongeren die een paar jaar eerder nog de stempel van verwende rijkeluiskinderen kregen opgedrukt, werden nu revolutionairen genoemd. In het najaar van 1968 werd overigens het ideologische magazine Blauwzuur opgericht, dat vandaag nog steeds bestaat. In haar beginjaren haalde het blad een oplage van maar liefst 2.000 exemplaren.

Terug naar de roots

Mei ’68 had echter haar sporen nagelaten, ook op de inhoudelijke koers van LVSV Brussel. Na een bezinningsperiode, in het midden van de jaren ’70, keerden de liberale studenten terug naar hun ideologische roots. Onder o.m. het leiderschap van Patrick Dewael, in ’77-’78, lag de nadruk op de organisatie van enkele grote debatten, de verspreiding van liberale pamfletten en deelname aan studentikoze activiteiten. Ook op het Vlaamse, politieke landschap wist LVSV haar stempel te drukken. Tijdens een ideologisch congres van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV, de voorganger van Open Vld) slaagden de LVSV- en PVV-jongeren erin de partij een meer rechtlijnig-liberale richting te doen inslaan.

Vandaag

Na een korte, donkere periode, aan het begin van de 21ste eeuw, werd LVSV Brussel heropgericht in 2002-2003. In de jaren die volgden kende de vereniging één van haar grootste bloeiperiodes. In 2004 werd gestart met de organisatie van het jaarlijkse galabal, dat traditioneel doorgaat in november.

In korte tijd groeide het LVSV opnieuw uit tot de grootste politiek-ideologische kring aan de VUB. En hoewel een aantal leden, ereleden en sommige bestuursleden een Open Vld-achtergrond hadden en hebben, werden de officiële banden met partijpolitiek doorgeknipt. In het algemeen weigeren de liberale studenten principieel elke vorm van financiering door politieke partijen of door de overheid. Enkel op die manier kan de volledige, inhoudelijke onafhankelijkheid worden gewaarborgd. De ambitie om een grote invloed uit te oefenen op de koers van de liberale partij is, in vergelijking met de jaren ’70 en ‘80, grotendeels verdwenen. Het LVSV ging zich daarentegen eerder profileren als de ideologische waakhond van alle politieke partijen en bewegingen die het liberalisme (geheel of gedeeltelijk) claimen.

Anno valt LVSV Brussel niet meer weg te denken aan de VUB. Tijdens het semester wordt er bijna wekelijks een lezing, een debat of een discussieavond georganiseerd, met toonaangevende sprekers en soms voor honderden toeschouwers. Geen enkel thema wordt daarbij uit de weg gegaan. De strijd tegen het collectivisme, zowel van links als van rechts, woedt hevig. Studentikozer, geestdriftiger en kritischer dan ooit worden liberale waarden als individuele vrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijhandel en mensenrechten (met nadruk op het non-agressieprincipe) verdedigd.

Prosenioren